Chính sách quyền riêng tư

Trang web này (sau đây được gọi là "Website" do Bayer Việt Nam (sau đây được gọi là “Bayer”, hoặc chúng tôi) cung cấp. Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp của Website, vui lòng tham khảo phần giới thiệu của chúng tôi.

A. Xử lý thông tin cá nhân

Trong các phần sau đây, chúng tôi cung cấp thông tin về cách xử lý thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng Website của chúng tôi. Trừ khi có ghi rõ trong các chương sau đây, nguyên tắc pháp lý của việc xử lý thông tin cá nhân của bạn xuất phát từ thực tế rằng cần phải xử lý thông tin để cung cấp các chức năng của website theo yêu cầu của bạn.

Bayer phải tuân thủ Bộ luật về quyền riêng tư Việt Nam (“Bộ luật về quyền riêng tư”) và chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi quy định cách Bayer đảm bảo được rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có đều được thu thập, sử dụng, lưu trữ và công bố theo các nguyên tắc về quyền riêng tư của Việt Nam trong Bộ luật về quyền riêng tư. Bạn có thể tải bản sao của chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi tại đây.

I. Sử dụng Website của chúng tôi

1. Truy cập Website của chúng tôi

Khi truy cập website của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ chuyển một số thông tin nhất định đến máy chủ của chúng tôi. Điều này được thực hiện vì các lý do kỹ thuật và là điều kiện bắt buộc để cung cấp các thông tin mà bạn yêu cầu. Để tạo điều kiện truy cập website, các thông tin sau đây sẽ được thu thập, lưu trữ và sử dụng:

 • Địa chỉ IP

 • Ngày và giờ truy cập

 • Chênh lệch múi giờ so với giờ GMT

 • Nội dung yêu cầu (trang cụ thể)

 • Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP

 • Dung lượng dữ liệu chuyển đổi

 • Website yêu cầu truy cập

 • Trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, phiên bản hệ thống vận hành và giao diện của phần mềm trình duyệt

 

Ngoài ra, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin này trong một thời gian ngắn để có thể truy vết thông tin cá nhân trong trường hợp có hoặc cố gắng truy cập trái phép máy chủ của chúng tôi.

2. Cài đặt cookies

a) Cookies là gì?

Website có sử dụng “cookies”. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ của máy bạn thông qua trình duyệt của bạn. Chúng lưu trữ các thông tin nhất định (ví dụ ngôn ngữ ưu tiên sử dụng hoặc các cài đặt trang khác) mà trình duyệt của bạn có thể chuyển lại cho chúng tôi (tùy thuộc vào tuổi thọ của cookie) ở lần truy cập Website tiếp theo của bạn.

b) Chúng tôi sử dụng loại cookies nào?

Chúng tôi phân thành hai nhóm cookies: (1) cookies chức năng, chức năng của Website sẽ bị mất nếu không có loại cookies này, (2) cookies tùy chọn được sử dụng cho các mục đích như phân tích website và tiếp thị. Bảng sau đây mô tả chi tiết các cookies tùy chọn mà chúng tôi sử dụng:

Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu

Cookies tùy chọn

Cookie(s)

Google tag Manager

Tuổi thọ

6 tháng.

Nhà cung cấp

Google Inc

Mục đích và nội dung

Google tag cookies

Đồng thuận

Cookies cần thiết cho các mục đính kỹ thuật

Cookie(s)

Quốc gia

Tuổi thọ

6 tháng

Mục đích và nội dung

Cookies quốc gia lưu trữ thông tin quốc gia được lựa chọn.

Cookies khác cần thiết cho các mục đích kỹ thuật:

Tên

Tuổi thọ

Mô tả

gig_bootstrap

1 năm

Cookies nội bộ dành cho Web SDK

gig_loginToken_*<API_KEY>_revoked_tokens

1 năm

Tài khoản đăng nhập bị thu hồi trong nhóm SSO. Trong các kịch bản SSO, thể hiện trên Web SDK rằng tài khoản hiện tại đã bị thu hồi, và đăng xuất người dùng.

gig_canary_ver_*

1 năm

Tên phiên bản carany của WebSDK

hasGmid

6 tháng

Cookies nội bộ dành cho Web SDK

ucid

1 năm

Thông tin định danh máy tính duy nhất được sử dụng để tạo các báo cáo, và được sử dụng bởi Web SDK để nhận phản hồi được lưu lại.

apiDomain_*

3 tháng

Miền API nhóm cho tất cả các trang trong một nhóm cần phải gửi tới.

gig_canary

1 năm

Thể hiện liệu khách hàng có đang sử dụng phiên bản canary của WebSDK hay không

gmid

1 năm

Cookies người dùng.

mod_auth_openidc_session

Phiên

Cookies "phiên" được tạo thành sau khi người dùng quay trở lại từ nhà cung cấp OpenID Connect với phản hồi xác thực thành công (lưu ý rằng cookies sẽ bị xóa cùng lúc).

WHGCOOKIECONSENT

6 tháng

Ghi nhớ quyết định sử dụng các Cookies tùy chọn:
Lưu quyết định của bạn về việc chấp nhận hay từ chối sử dụng các Cookies tùy chọn. Không thu thập dữ liệu cá nhân trong Cookies này.

apiDomain_*

1 năm

Miền API nhóm cho tất cả các trang trong một nhóm cần phải gửi tới.

gig_loginToken_*<API_KEY>_visited

 

Được sử dụng để truy vết các trang đã truy cập trong cùng nhóm SSO.

gig_canary_ver

1 năm

Tên phiên bản carany của WebSDK

JSESSIONID

Phiên

Cookies phiên

session_store.id

1 ngày

Cookies phiên.

WHGCOOKIECONSENTSTATUS

1 năm

Được sử dụng để quyết định có thể hiện biểu ngữ đồng thuận cookies ở cuối trang hay không khi người dùng chưa chấp nhận đồng thuận cookies.

 

c) Thông tin được thu thập từ cookies

Các thông tin được thu thập từ các cookies chức năng và tùy chọn đều được lọc bỏ các thông tin định danh, ẩn danh và không chứa các thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để phân tích hiệu quả hoạt động của website và cách website của chúng tôi được sử dụng bởi người dùng. Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển những thông tin này đến các bên thứ ba vì mục đích phân tích website.

d) Sự đồng ý của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng các cookies tùy chọn khi đã có sự đồng ý của bạn. Ở lần truy cập Website đầu tiên, một bảng thông báo sẽ xuất hiện, yêu cầu sự đồng ý của bạn về cài đặt các cookies tùy chọn. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ cài một cookies trong máy tính của bạn và thông báo sẽ không xuất hiện lại miễn là cookies vẫn còn có hiệu lực. Khi vòng đời của cookies kết thúc, hoặc nếu bạn tự động xóa cookies, thông báo sẽ xuất hiện lại ở lần truy cập Website tiếp theo và sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn.

e) Cách tránh cài đặt cookies

Tất nhiên bạn có thể sử dụng Website của chúng tôi mà không cần cài đặt cookies. Trong trình duyệt của bạn, bạn có thể thiết lập cấu hình hoặc gỡ cài đặt cookies ở bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến những hạn chế chức năng hoặc có tác động bất lợi đến sự thuận tiện trong sử dụng Website của chúng tôi. Bạn có thể từ chối cài đặt cookies tùy chọn ở bất kỳ thời điểm nào bằng cách chọn từ chối các mục tương ứng được trình bày ở bảng trên.

3. Phân tích Website với Google

Trên Website, chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích web của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (“Google”).

Google sẽ phân tích việc sử dụng Website của bạn thay chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng các cookies được mô tả chi tiết ở bảng trên. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc sử dụng Website của chúng tôi (ví dụ, URL giới thiệu, các trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập, loại trình duyệt của máy bạn, cài đặt ngôn ngữ, hệ thống vận hành của bạn, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được chuyển tiếp sang máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, là nơi thông tin được lưu trữ và phân tích. Kết quả thu được sẽ được cung cấp cho chúng tôi dưới dạng dấu tên. Dữ liệu sử dụng sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ trong quá trình xử lý này. Chúng tôi đã kích hoạt chức năng dấu IP của Google trên Website của chúng tôi, và sẽ xóa 8 bit cuối cùng (type IPv4) hoặc 80 bit cuối cùng (type IPv6) của địa chỉ IP của bạn sau mỗi lần chuyển dữ liệu sang Google. Ngoài ra, Google đã được chứng nhận hàng rào Bảo mật EU-US (EU-US Privacy Shield), đảm bảo rằng mức độ bảo mật dữ liệu liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân bởi Google tại Hoa Kỳ được duy trì ở mức hợp lý.

Bạn có thể rút lại sự đồng thuận sử dụng phân tích web vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách tải và cài đặt Google Browser Plugin được cung cấp hoặc bằng cách quản lý sự đồng thuận của mình trong bảng trên, trong đó thông báo cookies được đưa ra. Cả hai lựa chọn này sẽ chỉ ngăn ứng dụng phân tích web cũng như việc sử dụng trình duyệt đã cài đặt plugin và sẽ không xóa thông báo Cookies.

4. Quảng cáo hành vi trực tuyến với Google

Website này sử dụng dịch vụ quảng cáo hành vi trực tuyến của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Google sẽ phân tích việc sử dụng Website của bạn. Vì mục đích này, Google sử dụng các cookies được mô tả chi tiết ở bảng trên. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc sử dụng Website của chúng tôi (ví dụ, URL giới thiệu, các trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập, loại trình duyệt của máy bạn, cài đặt ngôn ngữ, hệ thống vận hành của bạn, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được chuyển tiếp sang máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, là nơi thông tin được lưu trữ và phân tích. Chúng tôi và đối tác Google của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để định hướng quảng cáo của chúng tôi tới bạn và theo sở thích của bạn, để hạn chế số lần bạn gặp cùng một quảng cáo, nhằm đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, và để hiểu rõ hơn hành vi của người truy cập sau khi họ xem một quảng cáo. Khi truy cập vào một website khác của “Google Display Network”, các thông báo tùy biến theo sở thích của bạn có thể sẽ hiện ra dựa trên thông tin mà Website của chúng tôi thu thập được.

Google đã được chứng nhận hàng rào Bảo mật EU-US (EU-US Privacy Shield),, đảm bảo rằng mức độ bảo mật dữ liệu liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân bởi Google tại Hoa Kỳ được duy trì ở mức hợp lý.

Bạn có thể rút lại sự đồng thuận với việc chuyển tiếp thông tin tới Google cho mục đích quảng cáo hành vi trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách quản lý sự đồng thuận của mình trong bảng trên, trong đó thông báo cookies được đưa ra hoặc tải và cài đặt Google Browser Plugin được cung cấp. Cả hai lựa chọn này sẽ chỉ ngăn việc sử dụng các dịch vụ quảng cáo hành vi trực tuyến cũng như việc sử dụng trình duyệt đã cài đặt plugin và sẽ không xóa thông báo Cookies.

Google chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn mà Google thu thập trực tiếp từ Website của chúng tôi cho các dịch vụ quảng cáo hành vi trực tuyến. Do chúng tôi không có quyền kiểm soát thông tin cá nhân được thu thập và xử lý bởi các bên thứ ba, chúng tôi không thể cung cấp thông tin kết hợp liên quan đến phạm vi và mục đích của việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Do đó, vui lòng truy cập thông tin về bảo mật dữ liệu của Google để biết cách và thời hạn Google xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tại thời điểm chuẩn bị công bố quyền bảo mật này, thông tin của Google được đưa ra tại Google Data Protection Guidelines for Advertising.

5. Phân tích Website với Hotjar

Trên Website của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích web của Hotjar Ltd, Levl 2, St Julians Business Centre 3, Elia, Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Châu Âu (“Hotjar”). Hotjar sẽ đại diện chúng tôi tiến hành phân tích việc sử dụng Website của bạn. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng các cookies được mô tả ở bảng trên. Thông tin do Hotjar thu thập liên quan đến việc sử dụng Website của bạn (ví dụ thời lượng người dùng sử dụng các trang, cách người dùng chuyển sang website, những đường dẫn nào được lựa chọn, cách người dùng tương tác với các mẫu, ID của thiết bị (UDID, dấu tên), địa điểm (chỉ có tên nước), kích thước màn hình thiết bị, loại trình duyệt) sẽ được chuyển tới máy chủ của Hotjar tại Châu Âu, là nơi thông tin sẽ được lưu trữ và phân tích. Kết quả thu được sẽ được chuyển tới chúng tôi dưới dạng dấu tên. Dữ liệu sử dụng của bạn sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ trong quá trình xử lý này. Địa chỉ IP của bạn sẽ chỉ được lưu trữ dưới dạng dấu tên.

Bạn có thể rút lại sự đồng thuận về việc sử dụng phân tích web vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách tải và cài đặt Opt-Out-Link được cung cấp hoặc bằng cách quản lý sự đồng thuận của mình trong bảng có thể hiện thông báo cookies nói trên. Cả hai lựa chọn này sẽ chỉ ngăn ứng dụng phân tích web cũng như việc sử dụng trình duyệt đã cài đặt plugin và sẽ không xóa thông báo Cookies.

6. Quảng cáo hành vi trực tuyến với Facebook

Website này sử dụng dịch vụ quảng cáo hành vi trực tuyến của Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (sử dụng Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ là đối tác xử lý phụ) (“Facebook”).

Facebook sẽ phân tích việc sử dụng Website của bạn. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng các cookies được mô tả chi tiết ở bảng trên. Thông tin do Facebook thu thập liên quan đến việc sử dụng Website của chúng tôi sẽ được chuyển đến máy chủ của Facebook tại Hoa Kỳ, nơi thông tin được lưu trữ và phân tích. Những thông tin này bao gồm URL giới thiệu, loại trình duyệt của máy bạn, cài đặt ngôn ngữ, hệ thống vận hành của bạn, độ phân giải màn hình của bạn và các thông tin bổ sung tùy thuộc vào các sự kiện điểm ảnh đã tiến hành (ví dụ, “mua hàng”: xử lý loại, ID và số lượng mặt hàng được chọn cũng như thông tin thanh toán và tiền tệ; “tìm kiếm”: xử lý chuỗi tìm kiếm, khi bạn tìm kiếm một sản phẩm trên website của chúng tôi; “xem nội dung”: xử lý ID nội dung, tên, loại, tiền tệ và giá trị). Chúng tôi và đối tác Facebook của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để định hướng các quảng cáo phù hợp với bạn và sở thích của bạn hơn, để hạn chế số lần bạn gặp cùng một quảng cáo, nhằm đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, và để hiểu rõ hơn hành vi của người truy cập sau khi họ xem một quảng cáo. Khi truy cập dòng thời gian của Facebook hoặc các website khác thuộc mạng lưới quảng cáo của Facebook (được gọi là “Mạng lưới khán giả”), các tin điều biến được điều chỉnh theo sở thích của bạn có thể xuất hiện dựa trên thông tin được thu thập từ Website của chúng tôi.

Facebook Inc. đã được chứng nhận hàng rào Bảo mật EU-US (EU-US Privacy Shield), đảm bảo rằng mức độ bảo mật dữ liệu liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân bởi Facebook tại Hoa Kỳ được duy trì ở mức hợp lý.

Bạn có thể rút lại sự đồng thuận với việc chuyển tiếp thông tin tới Facebook cho mục đích quảng cáo hành vi trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách quản lý sự đồng thuận của mình trong bảng có thể hiện thông báo cookies nói trên. Vui lòng lưu ý rằng hành động này sẽ chỉ ngăn chuyển tiếp thông tin tới Facebook và bạn không xóa được thông báo Cookies.

Facebook chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn mà Facebook thu thập trực tiếp từ Website của chúng tôi cho các dịch vụ quảng cáo hành vi trực tuyến. Do chúng tôi không có quyền kiểm soát thông tin cá nhân được thu thập và xử lý bởi các bên thứ ba, chúng tôi không thể cung cấp thông tin kết hợp liên quan đến phạm vi và mục đích của việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Do đó, vui lòng truy cập thông tin về bảo mật dữ liệu của Facebook để biết cách và thời hạn Facebook xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tại thời điểm chuẩn bị công bố quyền bảo mật này, thông tin của Facebook được đăng tải tại Chính sách Quyền riêng tư của họ.

7. Đăng ký nhận bài viết mới của chúng tôi

Bạn có thể đăng ký nhận các bài viết mới trên Website của chúng tôi. Dựa trên sự đồng thuận trước của bạn, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp để nhận bài viết. Nếu bạn muốn nhận bài viết đã hiệu chỉnh, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin bổ sung sau đây trên cơ sở tự nguyện:

 • Chức danh
 • Họ và tên
 • Giới tính

Để đăng ký nhận bài viết, chúng tôi sử dụng quy trình double opt-in. Sau khi đăng ký nhận bài viết trên website, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn đến địa chỉ email mà bạn cung cấp để yêu cầu bạn xác nhận. Nếu bạn không xác nhận đăng ký, việc đăng ký của bạn sẽ tự động bị xóa. Để ngăn chặn hành vi sử dụng sai các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ kiểm soát việc đăng ký và xác nhận, địa chỉ IP mà bạn sử dụng khi đăng ký, thời điểm đăng ký và xác nhận, các tin nhắn liên quan đến việc đăng ký do chúng tôi gửi tới bạn và văn bản liên quan đến việc đăng ký và xác nhận của bạn.

Bạn có thể rút lại đồng thuận về việc nhận bài viết. Để thông báo rằng bạn muốn bỏ đăng ký, bạn có thể sử dụng đường dẫn tương ứng có trong tất cả các bài viết hoặc tham khảo thông tin liên hệ dưới đây.

8. Khảo sát và phản hồi của người dùng

Việc tham gia vào các cuộc khảo sát người dùng được tiến hành theo thời gian trên website của chúng tôi hoặc gửi phản hồi là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi sử dụng các cookies chức năng để tiến hành các cuộc khảo sát người dùng hoặc yêu cầu phản hồi. Tất nhiên, bạn có thể từ chối tham gia. Thông tin kỹ thuật được ghi nhận qua cuộc khảo sát người dùng tương tự với thông tin được ghi lại khi người dùng truy cập website (xem ở trên). Phản hồi của bạn được gửi đi trong cuộc khảo sát người dùng hoặc khi cung cấp phản hồi được dấu tên và không gắn liền với thông tin cá nhân của bạn. Dữ liệu của bạn chỉ được lưu trữ ngắn hạn và được xử lý bởi Hotjar.

B. Thông tin liên quan đến quyền lợi của bạn

Quyền truy cập và hiệu chỉnh

Bạn có quyền xem và sửa đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi nếu bạn cho rằng thông tin đã thay đổi hoặc không đúng. Chỉ cần gửi email đến địa chỉ được nêu trong phần giới thiệu (imprint) hoặc liên hệ với Văn phòng Bảo mật Dữ liệu theo địa chỉ bên dưới.

Quyền xóa bỏ

Bạn có quyền rút lại bản đồng thuận về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Chỉ cần gửi email đến địa chỉ được nêu trong phần giới thiệu (imprint) hoặc liên hệ với Văn phòng Bảo mật Dữ liệu theo địa chỉ bên dưới.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi chỉ duy trì thông tin cá nhân của bạn cho đến khi chúng tôi kết thúc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc cho đến thời điểm mà bạn đã đồng ý, trừ trường hợp theo quy định khác của pháp luật (ví dụ liên quan đến kiện tụng).

Người nhận ở nước ngoài

Bayer là một thành viên của Nhóm các công ty Bayer, một tổ chức toàn cầu có trụ sở đặt trong và ngoài lãnh thổ nước Việt Nam.

Trong một số trường hợp, thông tin do Bayer nắm giữ có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Bayer đặt tại các địa điểm ở nước ngoài nhưng không hạn chế ở Đức, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Hoa Kỳ. Ví dụ, để tạo điều kiện nhận và thanh toán các tài khoản, Bayer phải chuyển các thông tin cá nhân ra nước ngoài tới Philippines. Tất cả các công ty của Bayer đều cam kết tuân thủ các chính sách bảo vệ dữ liệu nội bộ có các điều khoản tương tự với Các Nguyên tắc về Quyền riêng tư và trong nhiều trường hợp giống với pháp luật ở các phạm vi quyền hạn khác.

Bayer cũng thỏa thuận với các bên cung cấp dịch vụ ở các địa điểm trong và ngoài lãnh thổ nước Việt Nam, như tại Singapore, Hoa Kỳ và Irelan và trong những trường hợp này, Bayer thực hiện các công đoạn phù hợp, bao gồm các điều khoản hợp đồng, để đảm bảo rằng các bên cung cấp dịch vụ này không vi phạm các Nguyên tắc về Quyền riêng tư của Việt Nam.

Trẻ em

Do tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, chúng tôi không thu thập, xử lý hoặc sử dụng trên website của chúng tôi bất kỳ thông tin nào liên quan đến cá nhân dưới 13 tuổi khi chưa có sự đồng ý đã được xác nhận trước của người đại diện hợp pháp. Khi có yêu cầu, người đại diện hợp pháp này có quyền xem và/hoặc yêu cầu xóa bỏ các thông tin do trẻ cung cấp.

Nếu muốn thực hiện các quyền lợi của bạn, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới thông tin liên hệ dưới đây. ( C.).

C. Thông tin liên hệ

Tất cả các yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của bạn đều phải được gửi dưới dạng văn bản tới:

Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Long Bình (Amata)
Phường Long Bình
Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Hoặc qua email: medinfovietnam.bch@bayer.com

Bayer sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại hoặc trong khoảng thời gian đã thông báo bằng văn bản. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi nhận được, chúng tôi có thể chuyển yêu cầu của bạn tới Văn phòng Cố vấn Thông tin Úc (khi có thể) để điều tra thêm.

D. Sửa đổi công bố quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật công bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Những cập nhật liên quan đến công bố về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được đăng tải trên Website. Bất kỳ sửa đổi nào cũng sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên Website. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn truy cập thường xuyên để cập nhật thông tin.

Cập nhật lần cuối ngày: 30-08-2020